Tapas & Sangria Thursday

$5 tapas and $5 red or white sangria